למגזין המקוון - לחצו כאן
קבוצות קיימות ועתידיות - לחצו כאן

כתב ויתור

חדשות ועדכונים

קבוצות
לחצו כאן בכדי להתעדכן בקבוצות העומדות להיפתח או בקבוצות קיימות
חדשות תזונת ספורט
לחצו כאן וקיראו על חדשות תזונת ספורט

הרשמה למגזין המקוון

כתב ויתור

 
1. המידע והתוכן מועברים AS-IS (כפי שהם). העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי דודי לביא ו/או מי מטעמו (להלן "הנהלת האתר").
 
2. אין הנהלת האתר אחראית לכל נזק שהוא, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם מן המידע שמועבר באמצעות תכני האתר והמידע המוצג בו. אנו מדגישים כי המידע המוצג באתר משמש למטרות אינפורמטיביות בלבד ומובא כאן כמידע כללי שאינו מיועד להוות תחליף לייעוץ אצל רופא או דיאטן קליני. חובה להתייעץ עם איש מקצוע כגון רופא או דיאטן קליני לפני כל שינוי בדיאטה, בנטילת תרופות או נטילה של תוספי תזונה. כל המידע וההמלצות המובאים באתר לא עברו הערכה או אישור מידי גורם מקצועי רשמי כלשהו ואין בהם כדי לאבחן, לטפל או למנוע מחלה כלשהי.
 
3. הנהלת האתר תהא רשאית לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי, את עיצובו של האתר ו/או מבנהו ו/או תכניו ו/או להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, חלקם או כולם, ואף לסגור את האתר, ו/או לשנות את תנאי שירות אלה, ו/או כל היבט אחר באתר גם בלא הודעה מראש. המשתמש/ת מוותר/ת בזאת על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.
 
4. הנהלת האתר משתמשת במאמצים סבירים לכלול מידע מדויק, אמין ועדכני באתר, אך אין היא מתחייבת לדיוקו של המידע או לכל חומר אחר המפורסם באתר. הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל פעולה שננקטה ו/או שהתבססה על המידע שהוצג באתר, וכל משתמש מסכים שהכניסה לאתר והשימוש בו הוא על אחריותו הבלעדית. הנהלת האתר לא תישא בחבות ו/או אחריות לתוצאות השימוש במידע ותכני האתר בכל היבט שהוא לרבות נזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
 
5. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו ולא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 
6. כל חומר שיועבר על ידך לאתר או למנהליו בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת לרבות נתונים, שאלות, הערות, תגובות, הצעות וכו' יחשב ויטופל כחומר שאינו חסוי ואשר אינו בבעלות הגולש (למעט מידע אישי אשר עשוי לפגוע בצנעת הפרט שלך כמשתמש למשל: שם מלא , מספר תעודת זהות, מספרי טלפון, כתובת וכד'). כל מידע כזה שיועבר למנהלי האתר עשוי ויותר לו לשמש את הנהלת האתר ו/או גורמים הקשורים אליה לכל מטרה, לרבות אך ללא הגבלה: שחזור, גילוי, העברה, פרסום, שידור, או דיוור. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.
 
7. הנהלת האתר לא תישא בשום אחריות, ולא תהיה חשופה לתביעה כלשהי עבור כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או וירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה מכניסתך לאתר ו/או לאתרי הקישור המופיעים באתר וכן הורדת קבצים של חומר המופיע באתר לרבות נתונים, מלל, תמונות, ווידיאו, אודיו וכיוצ"ב.
 
8. אין הנהלת האתר אחראית בכל דרך שהיא למידע אישי הנוגע למשתמשים אשר יועבר דרך אתרנו לגורמים אחרים שלא בידיעתנו או שלא בתום לב על ידי מי מהמשתמשים/גורם חיצוני כלשהו.
 
9. בהתאם למדיניות האתר, עלינו להגיב להודעות בדבר הפרות אפשריות של זכויות יוצרים עליהן חל חוק קניין רוחני בינלאומי או מקומי ולהגביל השירותים הניתנים למבצעים הפרה חוזרת ונשנית. כמו כן מנהלי האתר ימסרו לגורמי החוק והאכיפה הרלוונטיים את פרטיהם של מפרי זכויות היוצרים כפי שידרשו וזאת ללא כל עילה לתביעה או טענה מצד הנחשדים בהפרת זכויות היוצרים.
 
10. שירותי האתר עשויים לכלול היפר-קישורים לאתרי אינטרנט או לתוכן או למשאבים אחרים. יתכן שלמנהלי האתר לא תהיה שליטה על אתרי אינטרנט או על משאבים המסופקים על-ידי חברות או אנשים אחרים. הינך מצהיר ומסכים שמנהלי האתר ו/או דודי לביא אינם אחראים לזמינות של אתרים או משאבים חיצוניים אלו, וכי אינם מאשרים כל פרסום, מוצר, או חומר אחר הזמין מאתרי אינטרנט או ממשאבים אלו, או באמצעותם. כמו כן הינך מצהיר ומסכים שמנהלי האתר ו/או דודי לביא אינם אחראים לכל אובדן או נזק העלולים להיגרם לך כתוצאה מהזמינות של אתרים או משאבים חיצוניים אלו, או כתוצאה מכל הסתמכות מצידך על השלמות, הדיוק, או הקיום של כל פרסום, מוצר, או חומר אחר שנמצא באתרי אינטרנט או במשאבים אלו, או זמין דרכם.
 
11. על אתר זה יחולו לכל דבר ועניין דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע והכרוך בשימוש באתר זה באופן ישיר או עקיף יהא בבתי משפט המוסמכים בירושלים.