למגזין המקוון - לחצו כאן
קבוצות קיימות ועתידיות - לחצו כאן

תנאי שימוש באתר

חדשות ועדכונים

קבוצות
לחצו כאן בכדי להתעדכן בקבוצות העומדות להיפתח או בקבוצות קיימות
חדשות תזונת ספורט
לחצו כאן וקיראו על חדשות תזונת ספורט

הרשמה למגזין המקוון

תנאי שימוש באתר

שלום וברוכים הבאים לאתר dudi-lavi.co.il (להלן "האתר") !
 
דודי לביא ו/או מי מטעמו (להלן "הנהלת האתר") מייעד אתר זה להעברת אינפורמציה לשימושך האישי בלבד. כניסתך לאתר ושימוש בו כפופים לתנאים המפורטים להלן ("תנאים") ולכל החוקים הרלוונטיים. על ידי כניסה וגלישה באתר הינך מסכים ללא הגבלה ו/או הסתייגות לתנאים ומכיר בכך שכל הסכם אחר בינך לבין הנהלת האתר בנוגע לאתר, אינו תקף במידה שתהא בו סתירה לתנאים. שימושך או התחברותך לכל חומר שהוא באתר אסור לחלוטין פרט למקרים המותרים על פי התנאים כהגדרתם. אנא קרא את התנאים בעיון רב והימנע משימוש באתר במידה ואינך מסכים להם. יובהר, כי השימוש באתר מותנה בהסכמתך המלאה לתנאי השימוש, לכתב הויתור ולמדיניות הפרטיות של האתר וכי כל שימוש שתעשה באתר יעיד על הסכמתך כאמור.
 
 
התנאים וההגבלות של האתר
 
1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה, בכתב הויתור ובמדיניות הפרטיות.
 
2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 
3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירותי האתר אם יפר את תנאי התקנון.
 
4. הנהלת האתר תהא רשאית לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי, את עיצובו של האתר ו/או מבנהו ו/או תכניו ו/או להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, חלקם או כולם, ואף לסגור את האתר, ו/או לשנות את תנאי שירות אלה, ו/או כל היבט אחר באתר גם בלא הודעה מראש.
 
5. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת. הינך מחויב בכל העדכונים ועל כן עליך לפנות באופן תקופתי לעמוד זה בכדי לבדוק התנאים בהם הנך מחויב ולפעול על פיהם.
 
6. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 
7. אין לרשום אדם אחר לשירותי האתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 
8. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש והוא אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף בין מנהלי האתר למשתמש בו.
 
9. הינך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המשתמשים בשירותי האתר באופן ישיר או עקיף.
 
10. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת ללא אישור בכתב מהנהלת האתר.
 
11. הנהלת האתר משתמשת במאמצים סבירים לכלול מידע מדויק, אמין ועדכני באתר, אך אין היא מתחייבת לדיוקו של המידע או לכל חומר אחר המפורסם באתר.
 
12. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו.
 
13. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר. כל המופיע באתר מעוגן בזכויות יוצרים ולא ניתן להשתמש בו ללא הרשאה כתובה מהנהלת האתר, פרט למותר לפי התנאים או למופיע בטקסט באתר. הנהלת האתר אינה ערבה ואינה מתחייבת ששימושך בחומר המוצג באתר לא יפגע בזכויותיהם של צד שלישי כלשהו. אין לראות בחומר כלשהו המוצג באתר כדבר המעניק בהשלכה, השתק או בצורה אחרת הרשאה להשתמש בכל קניין רוחני השייך להנהלת האתר ו/או לצד ג' כלשהו (לרבות וללא הגבלה לפטנט, סימן רשום, סימן מסחר, זכויות יוצרים או סוד מסחרי).
 
14. כל חומר שיועבר על ידך לאתר או למנהליו בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת לרבות נתונים, שאלות, הערות, תגובות, הצעות וכו' יחשב ויטופל כחומר שאינו חסוי ואשר אינו בבעלות הגולש (למעט מידע אישי כמפורט במדיניות פרטיות). כל מידע כזה שיועבר למנהלי האתר עשוי ויותר לו לשמש את הנהלת האתר ו/או גורמים הקשורים אליה לכל מטרה, לרבות אך ללא הגבלה: שחזור, גילוי, העברה, פרסום, שידור, או דיוור.
 
15. שימושך והגלישה באתר הינם על אחריותך הבלעדית. הנהלת האתר ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר שימוש בו ו/או בתוכנו. מבלי להגביל את האמור לעיל, כל דבר באתר מסופק לך כמות שהוא ("AS IS") ללא אחריות מסוג כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין.
 
16. ניתן להוריד (Download) את החומר המוצג באתר אך ורק מן האזור המיועד לכך בתפריט "דפי עזר וקישורים" וזאת אך ורק למטרות שאינן מסחריות ולשימושך האישי בלבד, בכפוף לכיבוד זכויות כל היוצרים ו/או כל זכות אחרת הנמצאת בחומר ו/או כמצוין באתר. אינך מורשה להפיץ, לשנות, להעביר לשימוש חוזר, לשלוח בדואר ו/או להשתמש בחומר המובא באתר, לרבות המלל, התמונות, הדמויות, האודיו והווידיאו למטרות ציבוריות ו/או מסחריות. לידיעתך, הנהלת האתר תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויות הקניין באתר, לרבות פנייה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.
 
17. סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו ("סימני המסחר") הנם סימני מסחר בבעלות מלאה של דודי לביא ו/או בעל זכות אחר. כל שימוש שאינו מורשה במובא באתר אין לראות בו כהענקת זכות כלשהי לרבות רשיון לשימוש בסימן מסחר, הן באופן ישיר והן באופן עקיף, אלא באישור מראש ובכתב מדודי לביא.
 
18. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר אשר לא פורסם מטעם הנהלת האתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 
19. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. הנהלת האתר אינה אחראית למובא בדפים שנוספו לאתר או לאתרים אחרים שקושרו לאתר. התחברותך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריותך הבלעדית.
 
20. על אתר זה יחולו לכל דבר ועניין דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע והכרוך בשימוש באתר זה באופן ישיר או עקיף יהא בבתי משפט המוסמכים בירושלים.
 
 
* מטעמי נוחות בלבד הנוסח מופיע בלשון זכר, אולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.